Welkom
 
Mijn naam is Anita Klein Gansei en ik ben moeder van Mike (11 jaar).
 
De titel van deze website; de beer is gekozen omdat ik zoals vele ouders moet vechten als een beer voor de rechten van mijn kind.
 
Omdat Mike (ADHD, Klassiek autisme, ODD) al langdurig
(vanaf november 2010) niet naar school kan en er geen passend onderwijs geboden word heb ik besloten om mij daar niet bij neer te leggen maar actie te ondernemen omdat ik vind dat elk kind recht heeft op onderwijs ongeacht zijn of haar beperking(en).
 
Ik wil een duidelijk signaal afgeven naar de politiek dat er meerdere kinderen langdurig thuiszitten en daardoor vastlopen op meerdere gebieden. Volgens de onderwijs wethouder van Zwolle, Filip van As
(bron Stentor 26-05-2011) is hij er trots op dat er in heel 2010 geen kinderen langdurig thuis zaten in Zwolle. De werkelijkheid is echter anders!
 
Het is tijd voor de wethouder,partijen, onderwijs en iedereen die daarbij betrokken is om verantwoordelijkheid te nemen voor die leerlingen die vastlopen. Stilstand is achteruitgang en voor deze kinderen helemaal!
 
In de grondwet is opgenomen;
 
ARTIKEL II-74: Het recht op onderwijs
 
1. Een ieder heeft recht op onderwijs en op toegang tot beroepsopleiding en bijscholing.
 
2. Dit recht houdt de mogelijkheid in, verplicht onderwijs kosteloos te volgen.
 
3. De vrijheid om met inachtneming van de democratische beginselen instellingen voor
onderwijs op te richten en het recht van ouders om zich voor hun kinderen te verzekeren van het onderwijs en de opvoeding die overeenstemmen met hun godsdienstige, hun levensbeschouwelijke en hun opvoedkundige overtuiging, worden geëerbiedigd volgens de nationale wetten die de uitoefening ervan beheersen.